Nostryfication of the medical diploma

EGZAMIN W KATEDRZE RADIOLOGII DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O NOSTRYFIKACJĘ DYPLOMU W COLLEGIUM MEDICUM UJ
 

  • Nostryfikacja dyplomu lekarza

W ramach nostryfikacji dyplomu lekarza w Collegium Medicum UJ wymagane jest zdanie egzaminu w Katedrze Radiologii UJCM z przedmiotu „Podstawy USG”.  Zaliczenie przedmiotu odbywa się w jednym dniu i jest dwuetapowe:

  1. Część teoretyczna (pisemna) – pisemny test jednokrotnego wyboru obejmujący pytania teoretyczne jak również umiejętność interpretacji obrazów ultrasonograficznych,
  2. Część praktyczna (w pracowni USG) – znajomość obsługi aparatu ultrasonograficznego, umiejętność wykonania badania USG, znajomość podstaw anatomii ultrasonograficznej. 

Egzamin z przedmiotu Podstawy USG odbywa się dwa razy w roku akademickim (jeden raz w semestrze zimowym, jeden raz w semestrze letnim). 

  • Nostryfikacja dyplomu lekarza-dentysty

W ramach nostryfikacji dyplomu lekarza-dentysty w Collegium Medicum UJ wymagane jest zdanie egzaminu w Katedrze Radiologii UJCM z przedmiotu „Radiologia stomatologiczna”.

Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru i składa się z dwóch części:

  1. Część I – pytania teoretyczne,
  2. Część II – pytania praktyczne polegające na ocenie obrazów z badań radiologicznych poprzez wskazanie właściwego rozpoznania oraz rodzaju użytej techniki badania.

Egzamin z przedmiotu Radiologia stomatologiczna odbywa się dwa razy w roku akademickim (jeden raz w semestrze zimowym, jeden raz w semestrze letnim).

Wszystkie osoby zamierzające przystąpić do egzaminów proszone są o niezwłoczny kontakt z sekretariatem Katedry Radiologii (najlepiej zaraz po otrzymaniu listownej informacji z Dziekanatu UJCM) celem zapisania się do kolejnej tury egzaminu z danego przedmiotu. Nie jest praktykowane organizowanie większej liczby egzaminów w ciągu roku akademickiego.