Projekty badawczo-naukowe


1997-2000

Andrzej Urbanik

Zastosowanie szybkich sekwencji Magnetycznego Rezonansu Jądrowego w diagnostyce schorzeń trzustki i dróg żółciowych

1999

Andrzej Urbanik

Chemio-embolizacja tętnic nerkowych u chorych z zaawansowanym rakiem nerek i monitorowanie przebiegu przed leczeniem operacyjnym za pomocą ultrasonografii z Dopplerem na poziomie tkankowym, jako przygotowanie do leczenia operacyjnego lub jako leczenie ostateczne

2000-2001

Andrzej Urbanik

Kliniczne zastosowania wirtualnej endoskopii TK i MR

2000

Robert Chrzan

Komputerowe urządzenie do podpisywania filmów rtg

2000

Izabela Herman-Sucharska

Ocena przydatności pankreatografii rezonansu magnetycznego (MRP) w diagnostyce schorzeń trzustki, a zwłaszcza w rozpoznawaniu i monitorowaniu przewlekłego zapalenia trzustki

2001-2002

Wadim Wojciechowski

Wirtualne obrazowanie drzewa oskrzelowego w spiralnej tomografii komputerowej

2002

Amira Bryll

Artefakty w obrazie MR mózgowia spowodowane przez materiały stomatologiczne

2002-2004

Izabela Herman-Sucharska

Diagnostyka MR jatrogennych uszkodzeń dróg żółciowych po zabiegach operacyjnych i endoskopowych

2002-2004

Andrzej Urbanik

Obrazowanie MR i spektroskopia MR w badaniu aktywności nerwowej i metabolizmu mózgu w warunkach stymulacji bodźcami emocjonalnie znaczącymi

2004-2007

Izabela Herman-Sucharska

Rola i miejsce mammografii rezonansu magnetycznego poszerzonej o procedury biopsyjne pod kontrolą MR w nowoczesnym algorytmie diagnostycznym wykrywania wczesnej postaci raka piersi

2005

Stanisław Sztuk

Przydatność tomografii komputerowej i ultrasonografii do oceny występowania przerzutów do węzłów chłonnych w raku płasko-nabłonkowym głowy i szyi w kontekście ekspresji w guzie białek związanych z progresją choroby nowotworowej: Fas-L, RCAS1 i p 53

2005

Robert Chrzan

Realizacja i użytkowanie sieci PACS i systemu teleradiologii

2005

Paweł Brzegowy

Ocena urazu rdzenia kręgowego u szczura przy pomocy metody obrazowania dyfuzji wody w rezonansie magnetycznym

2005

Beata Podsiadło-Kleinrok

Ocena przydatności badania ultrasonograficznego w 12 tygodniu ciąży do wykrywania aberracji chromosomalnych u płodu, celem opracowania protokołu nieinwazyjnej techniki prenatalnych badań genetycznych

2005-2006

Agnieszka Werewka-Maczuga

Optymalizacja oceny węzłów chłonnych u pacjentów w trakcie leczenia chłoniaków z zastosowaniem wielorzędowej tomografii komputerowej

2005-2006

Izabela Herman-Sucharska

Skuteczność diagnostyczna mammografii rezonansu magnetycznego (MRM) w wykrywaniu wczesnych raków piersi u nosicielek mutacji genu BRCA1

2005-2007

Andrzej Urbanik

Porównanie zmian widma spektroskopii protonowej MR mózgowia ze zmianami w badaniu neuropsychologicznym u pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane w zależności od czasu trwania i stopnia zaawansowania choroby

2006

Beata Podsiadło-Kleinrok

Wartość kliniczna molekularnej oceny jajników w diagnostyce niepłodności w kontekście diagnostyki ultrasonograficznej

2006-2008

Robert Chrzan

Wartość przezrektalnego obrazowania i 3D spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego w diagnostyce raka prostaty

2007-2009

Izabela Herman-Sucharska

Porównanie wartości obrazowania MR i USG w rozpoznawaniu różnych wad rozwojowych centralnego systemu nerwowego płodu w okresie prenatalnym oraz określenie wpływu wykonania badania MR na dalsze postępowanie w okresie pre- i postnatalnym

2007

Beata Podsiadło-Kleinrok

Ocena skuteczności profilaktyki i wczesnej diagnostyki w spontanicznym raku piersi u młodych kobiet

2008

Wadim Wojciechowski

Wartość techniki podwójnego skanu wielorzędowej tomografii komputerowej w wirtualnym planowaniu zabiegów implantologicznych oraz eksperymentalna ocena wiarygodności obrazów uzyskiwanych w tej technice

2008-2009

Andrzej Urbanik

Zastosowanie protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (1H-MRS) mózgowia u pacjentów  z encefalopatią wątrobową

2009

Robert Chrzan

Kliniczne zastosowanie badań funkcjonalnych MR w diagnostyce przedoperacyjnej guzów śródczaszkowych

2009

Paweł Brzegowy

Ocena przydatności techniki DynaCT w neuroradiologii interwencyjnej

2009-2010

Stanisław Sztuk

Zmienność hemolizy krwiaków wewnątrzmózgowych w obrazie tomografii komputerowej /TK/ głowy u chorych po urazach mózgu w zależności od lokalizacji

2009-2011

Wadim Wojciechowski

Strategia wczesnej diagnostyki reumatoidalnego zapalenia stawów w niskopolowym rezonansie magnetycznym

2009-2010

Lilianna Podsiadło

Zastosowanie ultrasonografii we wczesnej diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów

2010

Tadeusz Popiela

Mammografia MR jako kryterium dopuszczające do leczenia oszczędzającego pierś w przypadku rozpoznania raka zrazikowego

2010-2011

Robert  Chrzan

Diagnostyka i monitorowanie leczenia GIST w tomografii komputerowej

2010-2011

Paweł Brzegowy

Porównanie wyników leczenia endowaskularnego tętniaków naczyń mózgowych z zastosowaniem dwóch rodzajów stentów samorozprężalnych

2010-2011

Andrzej Urbanik

Zabieg embolizacji naczyń tętniczych (ENT) w ostrych krwawieniach z przewodu pokarmowego

2010

Izabela Herman-Sucharska

Opracowanie atlasu „Patologia płodu w obrazach rezonansu magnetycznego”

2012

Monika Nardzewska-Szczepanik

Ocena OUN przy pomocy MR u dzieci eksponowanych na alkohol w czasie życia płodowego

2012

Amira Bryll

Ocena pojemności antyoksydacyjnej osocza u pacjentów poddawanych diagnostyce medycznej przy wykorzystaniu promieniowania jonizującego

2012

Robert Chrzan

Wartość diagnostyki protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (HMRS) w miażdżycy tętnic kończyn dolnych

2012

Andrzej Urbanik

Wpływ alkoholu na OUN – badanie techniką HMRS i dWI

2013

Tadeusz Popiela

Embolizacja wewnątrznaczyniowa  jako metoda leczenia przetoki szyjno-jamistej

2013

Agnieszka Gleń

Optymalizacja  wykrywania  wczesnego udaru niedokrwiennego mózgu w badaniu

2013

Anna Grochowska

Przydatność automatycznych metod wspomagania detekcji  (CAD) w diagnostyce TK zatorowości płucnej

2013

Andrzej Urbanik

Fosforowa spektroskopia  mięśni podudzia- ustalenie widma wzorcowego w stanie spoczynku  i po wysiłku

2014 – 2016

Robert Chrzan

Obecność i rozległość objawu hiperdensyjnej t. mózgu środkowej a rozległość obszaru udaru niedokrwiennego zgodnie z ASPECTS

2014

Agnieszka Gleń

Optymalizacja wykrywania wczesnego udaru niedokrwiennego mózgu w badaniu TK

2014-2015

Tadeusz Popiela

Skuteczność mikrospiral Penumbra Coil 400 w embolizacji tętniaków mózgu w porównaniu do dotychczasowy co stosowanych standardowych mikrospiral

2014-2016

Andrzej Urbanik

Fosforowa spektroskopia MR (PMRS) mózgowia

2016

Wadim Wojciechowski

System do komputerowego wspomagania diagnostyki radiologicznej patologii kończyn dolnych ocenianej w badaniach rtg

2017

Andrzej Urbanik

Kompleksowa ocena stabilności blaszki miażdżycowej tętnic szyjnych- technika CEUS i elastografia USG

2017-2018

Robert Chrzan

Optymalizacja kształtu trójwymiarowych siatek przepuklinowych, w zależności od wartości BMI i płci, na podstawie danych uzyskanych podczas badania TK miednicy

2017-2018

Tadeusz Popiela

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia przy pomocy trombektomii przepływowej (system AngioJet) w porównaniu do leczenia farmakologicznego u chorych z zatorowością płucną wysokiego i pośredniego ryzyka

2018

Andrzej Urbanik

Ocena wpływu urazów czaszkowo-mózgowych u sportowców na OUN za pomocą technik MR

2018-2019

Wadim Wojciechowski

Badanie możliwości komputerowego wspomagania diagnostyki spondyloartropatii osiowej (SpA) w oparciu o tomografię rezonansu magnetycznego.

2019

Rober Chrzan

Optymalizacja kształtu trójwymiarowych siatek przepuklinowych, w zależności od wartości BMI i płci, na podstawie danych uzyskanych podczas badania TK miednicy

2019

Tadeusz Popiela

Poszukiwanie korelacji pomiędzy biomarkerami obwodowymi a zaawansowanymi technikami neuroobrazowania przy użyciu rezonansu magnetrycznego w schizofrenii

2020

Andrzej Urbanik

Ocena wielkości ciała modzelowatego u osób z wysokim IQ (członkowie stowarzyszenia MENSA)

2021-2022

Amira Bryll

Badanie zależności aktywności glutaminergicznej mózgu w spektroskopii rezonansu magnetycznego (MRS) z obwodowymi procesami metabolicznymi z udziałem kwasu glutaminowego oraz kwasu kynureninowego (KYNA) w przebiegu schizofrenii.

2021-2022

Robert Chrzan

Analiza przydatności technologii wirtualnej rzeczywistości dla oceny trójwymiarowych modeli medycznych utworzonych na podstawie danych uzyskanych podczas badania TK

2021-2022

Wadim Wojciechowski

Ocena skuteczności diagnostycznej algorytmów komputerowego wspomagania analizy składu ciała człowieka w oparciu o tomografię komputerową jamy brzusznej

2022-2023 

Andrzej Fedak 

Obrazowanie ultrasonograficzne unaczynienia wątroby z wykorzystaniem środków kontrastujących w chorobach przebiegających z włóknieniem (AIH, PBS)

2022-2023

Monika Ostrogórska

Analiza morfometryczna mięśni minicznych twarzy w nawiązaniu do ich funkcji na podstawie badania rezonansu magnetycznego

 


ZREALIZOWANE

 1. 4 PO5C 056 12 (kierownik grantu) – Zastosowanie szybkich sekwencji MR w diagnostyce schorzeń trzustki i dróg żółciowych,
   
 2. 8T 11E 031 17 (główny wykonawca) – Szybkie sekwencje obrazowania MR dyfuzji w rdzeniu kręgowym; zastosowanie w diagnostyce zmian pourazowych odcinka szyjnego,
   
 3. 8T 11E 018 15 (główny wykonawca) – Pomiary objętości mózgu i jego struktur metodą tomografii magnetycznego rezonansu jądrowego 
   
 4. 3 PO5B 09225 (główny wykonawca) – Zastosowanie zaawansowanych metod obrazowych w inwazyjnej diagnostyce pulmonologicznej,
   
 5. 2 PO5C 01226 (główny wykonawca) – Kompleksowe postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w udarze niedokrwiennym z zastosowaniem metod radiologicznych,
   
 6. 2 PO5C 01326 (główny wykonawca) – Rola i miejsce mammografii rezonansu magnetycznego poszerzonej o procedury biopsyjne pod kontrolą MR w nowoczesnym algorytmie diagnostycznym wykrywania wczesnej postaci raka piersi,
   
 7. N 10603431/3110 (główny wykonawca) – Wzorce aktywności struktur neuronalnych zawiadujących podsystemami orientacyjnymi, egzekucyjnymi i czuwaniowymi uwagi oraz procesem wchodzenia w stan snu NREM, badanych techniką smMR w stanach senności i zmęczenia.
   
 8. 2013/08/W/NZ3/00700 – „Dwoista rola światła niebieskiego – interdyscyplinarne badanie wpływu krótkiej fali światła widzialnego na rytmikę okołodobową i neuronalne aspekty funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego u ludzi oraz wpływu światła na degenerację i patologie siatkówki oka”
 9. 2013/08/M/HS6/00042 – „Wpływ pory dnia na neuronalne mechanizmy leżące u podłoża zniekształceń w pamięci krótkotrwałej wywołanych interferencją o charakterze leksykalnym i przestrzennym – badanie fMRI”

REALIZOWANE

 1. 2021/43/D/NZ4/00806 – „Anatomia i dynamika zmian w morfologii przedziałów tłuszczowych twarzy na modelu osób otyłych po masywnej utracie masy ciała po przebytym zabiegu bariatrycznym”
 2. „Badanie sieci neuronowych w stanie spoczynku przy wykorzystaniu fMRI w grupie pacjentów młodzieżowego psychiatrycznego oddziału dziennego leczonych psychoterapią w czasie pandemii COVID-19”

 

1. 

Odma mózgowa (od: lata 40/50. XX wieku)
– jedne z pierwszych w Polsce badań w technice odmy mózgowej.

2.       

Angiografia naczyń mózgowych (od: lata 50. XX wieku)
– jedne z pierwszych w Polsce badań angiograficznych naczyń mózgowych.

3.       

Angiografia naczyń obwodowych od: lata 60. XX wieku)
– wprowadzenie do praktyki klinicznej  angiografii naczyń obwodowych (po raz pierwszy w Polsce Południowo-wschodniej.

4.       

Badania rentgenowskie mumii egipskich (lata 70. XX wieku)
– badania rentgenowskie mumii znajdujących się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

5.       

Wprowadzenie do praktyki klinicznej TK (1982)
– wprowadzenie do praktyki klinicznej diagnostyki TK (po raz pierwszy w Polsce Południowo-wschodniej).

6.       

Wprowadzenie do praktyki klinicznej mammografii (1982)
– wprowadzenie do praktyki klinicznej diagnostyki mammografii  (po raz pierwszy w Polsce Południowo-wschodniej).

7.       

Radiologia interwencyjna (od 1986)
– wprowadzenie radiologii interwencyjnej do praktyki klinicznej w Polsce Południowo-wschodniej.

8.       

Neuroradiologia interwencyjna (od 1994)
– wprowadzenie neuroradiologii interwencyjnej do praktyki klinicznej w Polsce Południowo-wschodniej.

9.       

Badania obrazowe mumii egipskich (1995-2000)
– jedno z pierwszych na świecie kompleksowych opracowań badania mumii z użyciem radiografii, tomografii komputerowej oraz nowoczesnych technik postprocessingu, w tym pierwsze próby przyżyciowej rekonstrukcji twarzy na podstawie jedynie danych obrazowych, bez rozwijania obiektów.

10.   

Badania rtg i TK dla potrzeb paleopatologii (od 1998)
– badania szczątków z historycznych cmentarzysk.

11.   

AngioMR i kardioMR (od 1998)
– wprowadzenie badań MR układu naczyniowo-sercowego w Polsce Południowo-wschodniej (w ramach międzynarodowego projektu badawczego 1998-2001).

12.   

Cholangiopankreatografia rezonansu magnetycznego – MRCP (1998-1990)
– opracowanie i aplikacja metody cholangiopankreatografii rezonansu magnetycznego do praktyki klinicznej, 
– pierwsza kompleksowa ocena przydatności MRCP przeprowadzona w Polsce zakończona wydaniem monografii.    

13.   

Wirtualna endoskopia TK i MR (od 1998)
– pierwsze w Polsce badania z użyciem techniki wirtualnej endoskopii TK i MR a także aplikacja metody do rutynowej diagnostyki obrazowej.

14.   

Funkcjonalne MR (fMRI) mózgu (od 1998)
– jedne z pierwszych w Polsce badań fMRI (w 1998 badania rozpoczęto w ośrodku krakowskim i łódzkim) podjęte na dużą skalę; szczególnie nowatorskie badania pamięci, aspektów dwujęzyczności, leworęczności, emocji, bólu i hipnozy.

15.   

Spektroskopia protonowa MR (HMRS) (od 1998)
– pierwsze w Polsce kompleksowe badania protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego HMRS (uzupełnione, w następnym etapie, badaniami fMRI) dotyczące procesu starzenia się mózgu.

16.   

Spektroskopia fosforowa rezonansu magnetycznego – PMRS (od 1999)
– pierwsze w Polsce badania OUN i mięśni z użyciem techniki PMRS.

17.   

Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie MR (1999)
– ocena MR przepływów płynu mózgowo-rdzeniowego; pierwsze badania w Polsce

18.   

Metody diagnostyki stomatologicznej z zastosowaniem TK i MR (od 1999)
– pierwsze w Polsce badania w technice MR dotyczące stawów skroniowo-żuchwoweych a także  zastosowanie badań TK w planowaniu implantów, szczególnie w technice tzw. podwójnego skanu.

19.   

Dyfuzja MR (dWI) (od 1999)
– 
kontynuacja prac doświadczalnych z lat 90. XX wieku prowadzonych na zwierzętach (współpraca Katedry Radiologii CM UJ i Instytutu Fizyki Jądrowej); badania okazały się pionierskie w skali światowej – Główna Nagroda na Europejskim Kongresie Rezonansu  Magnetycznego w Brukseli.

20.   

Systemy informatyczne w radiologii (od 1998)
– pierwsze w Polsce systemy RIS (1998), PACS (1999) oraz do teleradiologii (1998); szczególnie istotny jest fakt, że zostały opracowane we własnym zakresie.

21.   

Techniki Rapid Prototyping (od 2000)
– pierwsze w Polsce doświadczenia z techniką modelowania medycznego (wydruki 3D) z jednoczesnym praktycznym zastosowaniem w chirurgii twarzowo-szczękowej oraz neurotraumatologii.

22.   

Radiografia cyfrowa (od 2000)
– pierwsze doświadczenia oraz wprowadzenie do prakyuki, radiografii cyfrowej; po raz pierwszy w Polsce Południowo-wschodniej (jedne z pierwszych doświadczeń w kraju).

23.   

Konserwacja zabytków – badania rtg i TK
– badania radiologiczne obrazów, figur i instrumentów muzycznych dla potrzeb konserwacji zabytków były wykonywane – w klasycznej radiografii – w XX wieku; a  z użyciem cyfrowej radiografii oraz tomografii komputerowej od 1998.

24.   

Diagnostyka rezonansu magnetycznego płodów (od 2000)
– badania MR obrazowe płodów uzupełnione o badania HMRS mózgów płodów (pierwszy raz w Polsce); wydanie „Atlas MR wad płodu”.

25.   

Badania radiologiczne kwiatów, owoców i muszli w technice cyfrowej
– pierwsze badania rtg kwiatów i muszki wykonywano w Katedrze Radiologii UJ CM na początku lat 80. XX wieku; od 2001 kontynuowano je w technice radiografii cyfrowej a dodatkowo uzupełniono badaniami TK i MR.

26.   

Udar niedokrwienny mózgu – techniki radiologiczne (od 2002)
– kompleksowy program zaawansowanej diagnostyki obrazowej (TK, perfuzyjnaTK, później MR i perfuzyjneMR) oraz oraz wewnątrznaczyniowego leczenia niedokrwiennego udaru mózgu – od celowanej trombolizy tętniczej do mechanicznej trombektomii. Początek programu w 2002, w 2014 utworzenie CITO (Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu) w Szpitalu Uniwersyteckim.

27.   

Kompleksowa diagnostyka rezonansu magnetycznego prostaty (od 2004)
– pierwsze w Polsce badania cewką przezrektalną obejmujące obrazowanie, dWI, pMR a także HMRS.

28.   

Badania wpływu alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy (OUN)  (od 2005)
– pierwsze w Polsce i jedne z nielicznych na świecie kompleksowych badań wpływu alkoholu  na OUN z zastosowaniem techniki HMRS i dWI.

29.   

Kompleksowa diagnostyka rezonansu magnetycznego piersi z biopsją
– pierwsze w Polsce zastosowanie biopsji MR piersi (2005), od 2007 także biopsji wspomaganej próżnią.

30.   

Perfuzja ASL MR (2006)
– jedne z pierwszych w Polsce badań z zastosowaniem perfuzji ASL MR.

31.   

Kompleksowa diagnostyka MR/USG w chorobach reumatycznych (od 2007)
– utworzenie pierwszej w Polce, dedykowanej pracowni MR (RheumoLab) do badania pacjentów z chorobami reumatycznymi; po raz pierwszy w Polsce wprowadzenie, do praktyki klinicznej, kompleksowej diagnostyki MR/USG z fuzja obrazową.

32.   

 Badanie rtg i TK szczątków generała Władysława Sikorskiego (2008)

33.   

Fetal Alkohol Spectrum Disorder (FASD) – diagnostyka obrazowa  (od 2008)
– pierwsze w Polsce i jedne z nielicznych na świecie kompleksowych badań OUN dzieci eksponowanych na alkohol w czasie życia płodowego, z zastosowaniem techniki MRI, HMRS i DWI; na podstawie tych doświadczeń kierownik Katedry Radiologii zaproponował utworzenie pierwszego w Polsce szpitalnego oddziału dla dzieci z FASD (Szpital św. Ludwika w Krakowie).

34.   

Wirtualna autopsja tomografii komputerowej (2009-2012)
– wprowadzenie, po raz pierwszy w Polsce, rutynowych badań w technice wirtualnej autopsji TK dla potrzeb medycyny sądowej; również po raz pierwszy w Polsce wykonano wirtualne autopsje w technice MR.

35.   

Systemy do komputerowego wspomagania diagnostyki układu mięśniowo-szkieletowego radiologicznej w badaniach rtg i TK (2016-2018)
– opracowanie komputerowych systemów wspomagania diagnostyki obrazowej układu mięśniowo-szkieletowego szczególnie w patologiach kończyn dolnych oraz spondyloartropatii (diagnostyka rtg, MR).

36.   

Medycyna sportowa – diagnostyka MR (od 2016)
– badania ośrodkowego układu nerwowego, z zastosowaniem technik MR,  sportowców z urazami głowy.

37.   

Optymalizacja kształtu siatek przepuklinowych z użyciem TK (2017-2018)
– optymalizacja kształtu trójwymiarowych siatek przepuklinowych, w zależności od wartości BMI i płci, na podstawie danych uzyskanych podczas badania TK miednicy.