Regulaminy zajęć

Bieżące informacje wysyłane są mailowo do starosty roku, którego informacja dotyczy, w formie pisemnej, umieszczane są w witrynie informacyjnej znajdującej się w Katedrze Radiologii.


REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z RADIOLOGII
dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego, kierunek lekarski


 1. Zajęcia z radiologii obejmują wykłady, ćwiczenia i seminaria – ich wymiar określa harmonogram studiów. Na początku każdego semestru zajęć starosta roku otrzymuje w sekretariacie Katedry Radiologii szczegółowy harmonogram zajęć.

 1. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej lub online – stosowna informacja jest podawana na początku roku akademickiego. 
 2. Zajęcia stacjonarne odbywają się w salach dydaktycznych – ul. Botaniczna 3, ul. Jakubowskiego 2, ul. Łazarza 7 – w każdym przypadku podawane są dokładne informacje.
 3. Udział w wykładach, seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowy – zarówno gdy mają formę stacjonarną bądź online.
 4. W przypadku zajęć stacjonarnych prosimy
      – przestrzegać punktualności
      – wyłączyć telefony komórkowe
      – nie spożywać pokarmów i napojów
      – stosować się ściśle do aktualnych wytycznych sanitarnych Ministerstwa Zdrowia oraz UJCM
      – na ćwiczeniach w pracowniach radiologicznych (również ćwiczenia USG) obowiązują stroje ochronne (szpitalne)
 5. Studentów obowiązuje przygotowanie do ćwiczeń i seminariów oraz aktywny w nich udział.
 6. Zaliczenie zajęć i dopuszczenie do egzaminu odbywa się na podstawie obecności na wszystkich zajęciach (zarówno w formie stacjonarnej jak i online) a także uzyskanie zaliczenia zajęć praktycznych z zakresu USG.
 7. Sprawdzanie obecności na zajęciach stacjonarnych jest obowiązkowe.
 8. W przypadku zajęć online obecność uznaje się gdy student zalogował się w chwili rozpoczęcia a wylogował w momencie zakończenia. Prowadzący zajęcia online sprawdza czy dany student bierze udział, poprzez uzyskanie z nim połączenia. 
 9. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności (student winien przedstawić odpowiedni dokument)  konieczne jest „odrobienie” opuszczonych zajęć z inną grupą. W wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość uzyskania zaliczenia indywidualnie u prowadzących określone zajęcia; zaliczenie ma formę pisemną (pisemne odpowiedzi na pisemnie przedstawione pytania). Pisemne potwierdzenie uzyskania zaliczenia należy złożyć w sekretariacie Katedry.
 10. Zaliczenie opuszczonych zajęć należy uzyskać najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem egzaminu.
 11. W przypadku opuszczenia ponad 50% zajęć nie jest możliwe uzyskanie zaliczenia i dopuszczenie do egzaminu.
 12. W przypadku udziału Studenta w praktykach zagranicznych (np. Erasmus) koniecznym (!) jest poinformowanie o tym Katedry Radiologii przed wyjazdem. W takim przypadku „odrabianie” zajęć odbywa się na indywidualnie określonych warunkach.
 13. Po uzyskaniu zaliczenia wszystkich zajęć, student przystępuje do egzaminu po sprawdzeniu jego tożsamości na podstawie legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego; dysponowanie dowodem tożsamości warunkuje możliwość udziału w egzaminie. W przypadku  egzaminu online udział Studenta odbywa się  na podstawie logowaniu z adresu e-mail domeny @student.uj.edu.pl
 14. Zaliczenie kursu z zakresu radiologii ogólnej i USG odbywa się na podstawie egzaminu. Ma on formę pisemnego testu jednokrotnego wyboru. Składa się z części teoretycznej oraz praktycznej (obrazy radiologiczne). Termin egzaminu ustala kierownik Katedry Radiologii w porozumieniu ze starostą roku. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen 5, 4.5, 4, 3.5, 3,2.
 15. Wynik egzaminu każdy student otrzymuje w formie wpisu do systemu USOS.
 16. Nie jest praktykowane tak zwane „poprawianie” pozytywnych ocen uzyskanych na egzaminie.
 17. Decyzję o formie i terminie egzaminu poprawkowego podejmuje kierownik Katedry Radiologii.
 18. Wszelkie uwagi i problemy związane z przebiegiem zajęć należy zgłaszać w sekretariacie Katedry Radiologii.


REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z RADIOLOGII STOMATOLOGICZNEJ
dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego, kierunek lekarsko-dentystyczny

 

 1. Zajęcia z radiologii obejmują wykłady, ćwiczenia i seminaria – ich wymiar określa harmonogram studiów. Na początku każdego semestru starosta roku otrzymuje w sekretariacie Katedry Radiologii szczegółowy harmonogram zajęć.
 2. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej lub online – stosowna informacja jest podawana na początku roku akademickiego.
 3. Zajęcia stacjonarne odbywają się w salach dydaktycznych – ul. Botaniczna 3, ul. Jakubowskiego 2,  ul. Montelupich 4, ul. Łazarza 7 – w każdym przypadku podawane są dokładne informacje.
 4. Udział w wykładach, seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowy – zarówno gdy mają formę stacjonarną bądź online.
 5. W przypadku zajęć stacjonarnych prosimy: 
    –  przestrzegać punktualności
    –  wyłączyć telefony komórkowe
    – nie spożywać pokarmów i napojów
    – stosować się ściśle do aktualnych wytycznych sanitarnych Ministerstwa Zdrowia oraz UJCM
    – na ćwiczeniach w pracowniach radiologicznych obowiązują stroje ochronne (szpitalne)
 1. Studentów obowiązuje przygotowanie do ćwiczeń i seminariów oraz aktywny w nich udział.
 2. Zaliczenie zajęć i dopuszczenie do egzaminu odbywa się na podstawie obecności na wszystkich zajęciach (zarówno w formie stacjonarnej jak i online).
 3. Sprawdzanie obecności na zajęciach stacjonarnych jest obowiązkowe.
 4. W przypadku zajęć online obecność uznaje się gdy student zalogował się w chwili rozpoczęcia a wylogował w momencie zakończenia. Prowadzący zajęcia online sprawdza czy dany student bierze udział, poprzez uzyskanie z nim połączenia. 
 5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności (student winien przedstawić odpowiedni dokument)  konieczne jest „odrobienie” opuszczonych zajęć z inną grupą. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość uzyskania zaliczenia indywidualnie u prowadzących określone zajęcia; zaliczenie ma formę pisemną (pisemne odpowiedzi na pisemnie przedstawione pytania). Pisemne potwierdzenie uzyskania zaliczenia należy złożyć w sekretariacie Katedry.
 6. Zaliczenie opuszczonych zajęć należy uzyskać najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem egzaminu.
 7. W przypadku opuszczenia ponad 50% zajęć nie jest możliwe uzyskanie zaliczenia i dopuszczenie do egzaminu.
 8. W przypadku udziału Studenta w praktykach zagranicznych (np. Erasmus) koniecznym (!) jest poinformowanie o tym Katedry Radiologii przed wyjazdem. W takim przypadku „odrabianie” zajęć odbywa się na indywidualnie określonych warunkach.
 9. Po uzyskaniu zaliczenia wszystkich zajęć, student przystępuje do egzaminu po sprawdzeniu jego tożsamości na podstawie legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego; dysponowanie dowodem tożsamości warunkuje możliwość udziału w egzaminie. W przypadku  zaliczenia/egzaminu online udział Studenta odbywa się  na podstawie logowaniu z adresu e-mail domeny @student.uj.edu.pl
 10. Zaliczenie kursu z zakresu radiologii stomatologicznej odbywa się na podstawie egzaminu. Ma on formę pisemnego testu jednokrotnego wyboru. Składa się z części teoretycznej oraz praktycznej (obrazy radiologiczne). Termin egzaminu ustala kierownik Katedry Radiologii w porozumieniu ze starostą roku. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen 5, 4.5, 4, 3.5, 3,2.
 11. Wynik egzaminu każdy student otrzymuje w formie wpisu do systemu USOS.
 12. Nie jest praktykowane tak zwane „poprawianie” pozytywnych ocen uzyskanych na egzaminie.
 13. Decyzję o formie i terminie egzaminu poprawkowego podejmuje kierownik Katedry Radiologii.
 14. Wszelkie uwagi i problemy związane z przebiegiem zajęć należy zgłaszać w sekretariacie Katedry Radiologii.


REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z RADIOLOGII OGÓLNEJ
dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego, kierunek lekarsko-dentystyczny 


 1. Zajęcia z radiologii obejmują wykłady, seminaria – ich wymiar określa harmonogram studiów. Na rozpoczęcie semestru starosta roku otrzymuje w sekretariacie Katedry Radiologii szczegółowy harmonogram zajęć.
 1. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej lub online – stosowna informacja jest podawana na początku roku akademickiego.
 2. Zajęcia stacjonarne odbywają się w salach dydaktycznych – ul. Botaniczna 3,   ul. Jakubowskiego 2, ul. Łazarza 7 – w każdym przypadku podawane są dokładne informacje.
 3. Udział w wykładach, seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowy – zarówno gdy mają formę stacjonarną bądź online.
 4. W przypadku zajęć stacjonarnych prosimy:
   – przestrzegać punktualności
   – wyłączyć telefony komórkowe
   – nie spożywać pokarmów i napojów
   – stosować się ściśle do aktualnych wytycznych sanitarnych Ministerstwa Zdrowia oraz UJCM
 5. Studentów obowiązuje przygotowanie do ćwiczeń i seminariów oraz aktywny w nich udział.
 6. Sprawdzanie obecności na zajęciach stacjonarnych jest obowiązkowe.
 7. W przypadku zajęć online obecność uznaje się gdy student zalogował się w chwili rozpoczęcia a wylogował w momencie zakończenia. Prowadzący zajęcia online sprawdza czy dany student bierze udział, poprzez uzyskanie z nim połączenia. 
 8. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności (student winien przedstawić odpowiedni dokument)  konieczne jest „odrobienie” opuszczonych zajęć z inną grupą. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość uzyskania zaliczenia opuszczonych zajęć  indywidualnie u prowadzących określone zajęcia,; zaliczenie ma formę pisemną (pisemne odpowiedzi na pisemnie przedstawione pytania). Pisemne potwierdzenie uzyskania zaliczenia należy złożyć w sekretariacie Katedry Radiologii.
 9. Zaliczenie opuszczonych zajęć należy uzyskać najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem zaliczenia pisemnego.
 10. W przypadku opuszczenia ponad 50% zajęć nie jest możliwe uzyskanie zaliczenia końcowego.
 11. W przypadku udziału Studenta w praktykach zagranicznych (np. Erasmus) koniecznym (!) jest poinformowanie o tym Katedry Radiologii przed wyjazdem. W takim przypadku „odrabianie” zajęć odbywa się na indywidualnie określonych warunkach.
 12. Po uzyskaniu zaliczenia wszystkich zajęć, student przystępuje do zaliczenia pisemnego po sprawdzeniu jego tożsamości na podstawie legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego; dysponowanie dowodem tożsamości warunkuje możliwość udziału w zaliczeniu. W przypadku  zaliczenia online udział Studenta odbywa się  na podstawie logowaniu z adresu e-mail domeny @student.uj.edu.pl
 13. Zaliczenie kursu z zakresu radiologii ma formę testu jednokrotnego wyboru. Termin zaliczania ustala Kierownik Katedry w porozumieniu ze starosta roku. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen 5, 4.5, 4, 3.5, 3,2
 14. Zaliczenie końcowe student otrzymuje w formie wpisu do systemu USOS. Nie jest praktykowane tzw. „poprawianie” pozytywnych ocen uzyskanych na zaliczeniu.
 15. Decyzje o formie i terminie zaliczenia poprawkowego podejmuje Kierownik Katedry Radiologii.
 16. Wszelkie uwagi i problemy związane z przebiegiem zajęć należy zgłaszać w sekretariacie Katedry Radiologii.


REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z RADIOLOGII OGÓLNEJ 
dla studentów kierunków pielęgniarstwo, położnictwo


 1. Zajęcia z radiologii obejmują wykłady – ich wymiar określa harmonogram studiów.
 2. Zajęcia odbywają się online (ewentualnie w formie stacjonarnej) – stosowna informacja jest podawana na początku roku akademickiego.
 3. W przypadku zajęć stacjonarnych, odbywają się w salach dydaktycznych – ul. Kopernika 23, ul. Botaniczn 3, ul. Jakubowskiego 2, ul. Łazarza 7 – w każdym przypadku podawane są dokładne informacje.
 4. Udział we wszystkich wykładach jest obowiązkowy – zarówno gdy mają formę stacjonarną bądź online.
 5. W przypadku zajęć stacjonarnych prosimy:
  – przestrzegać punktualności
    – wyłączyć telefony komórkowe
    – nie spożywać pokarmów i napojów
    – stosować się ściśle do aktualnych wytycznych sanitarnych Ministerstwa Zdrowia oraz UJCM
    – na ćwiczeniach w pracowniach radiologicznych bowiązują stroje ochronne (szpitalne)
 6. Przystąpienie do zaliczenia końcowego (zaliczeniowy test końcowy) odbywa się na podstawie obecności na wszystkich zajęciach, niezależnie czy są one w formie stacjonarnej czy online.
 7. Sprawdzanie obecności na zajęciach stacjonarnych jest obowiązkowe.
 8. W przypadku zajęć online obecność uznaje się gdy student zalogował się w chwili rozpoczęcia a wylogował w momencie zakończenia. Prowadzący zajęcia online sprawdza czy dany student bierze udział, poprzez uzyskanie z nim połączenia.
 9. W przypadku udziału Studenta w praktykach zagranicznych (np. Erasmus) koniecznym (!) jest poinformowanie o tym Katedry Radiologii przed wyjazdem i dokonanie indywidualnych ustaleń.
 10. Zaliczeniu kursu z radiologii odbywa się na podstawie testu końcowego. Ma on formę pisemnego testu jednokrotnego wyboru. Termin  ustala Koordynator przedmiotu lub kierownik Katedry Radiologii w porozumieniu ze starostą roku. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen 5, 4.5, 4, 3.5, 3,2.
 11. Student przystępuje do zaliczeniowego testu końcowego po sprawdzeniu jego tożsamości na podstawie legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego; dysponowanie dowodem tożsamości warunkuje możliwość udziału w zaliczeniu. W przypadku zaliczenia online udział Studenta odbywa się  na podstawie logowaniu z adresu e-mail domeny @student.uj.edu.pl
 12. Zaliczenie końcowe student otrzymuje w formie wpisu do systemu USOS.
 13. Wszelkie uwagi i problemy związane z przebiegiem zajęć należy zgłaszać w sekretariacie Katedry Radiologii.


Regulamin egzaminu stacjonarnego – onsite (dla studentów kierunku lekarskiego – III rok)

 • Egzamin składa się z 40 pytań (20 pytań tekstowych i 20 z obrazami badań radiologicznych) z czterema odpowiedziami pojedynczego wyboru
 • Strona z egzaminem jest wyświetlana automatycznie przez komputer, na ekranie w miejscu gdzie odbywa się egzamin
 • Czas dla każdego pytania wynosi 60 sekund.
 • Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.
 • Czas egzaminu jest realizowany automatycznie przez system komputerowy (nie można go przedłużyć)
 • Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen: 5, +4, 4, +3, 3, 2.

Regulamin zaliczenia stacjonarnego – onsite (dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego – II rok)  

 • Egzamin składa się z 20 pytań tekstowych z czterema odpowiedziami pojedynczego wyboru
 • Strona z zaliczeniem jest wyświetlana automatycznie przez komputer, na ekranie w miejscu gdzie odbywa się egzamin
 • Czas dla każdego pytania wynosi 60 sekund.
 • Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.
 • Czas zaliczenia jest realizowany automatycznie przez system komputerowy (nie można go przedłużyć)
 • Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen: 5, +4, 4, +3, 3, 2.

Regulamin egzaminu stacjonarnego – onsite (dla studentów kierunku lekarsko-dentystyczny – III rok)

 • Egzamin składa się z 40 pytań (10 pytań tekstowych i 20 z obrazami badań radiologicznych) z czterema odpowiedziami pojedynczego wyboru, a także z 10 pytań dla których odpowiedzi należy wpisać samodzielnie; należy opisać zaznaczone lementy anatomicznie.
 • Strona z egzaminem jest wyświetlana automatycznie przez komputer, na ekranie w miejscu gdzie odbywa się egzamin
 • Czas dla każdego pytania wynosi 60 sekund.
 • Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.
 • Czas egzaminu jest realizowany automatycznie przez system komputerowy (nie można go przedłużyć)
 • Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen: 5, +4, 4, +3, 3, 2.

Regulamin zaliczenia stacjonarnego – onsite (dla studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo)  

 • Zaliczenie składa się z 10 pytań tekstowych z czterema odpowiedziami pojedynczego wyboru
 • Strona z zaliczeniem jest wyświetlana automatycznie przez komputer, na ekranie w miejscu gdzie odbywa się egzamin
 • Czas dla każdego pytania wynosi 60 sekund.
 • Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.
 • Czas zaliczenia jest realizowany automatycznie przez system komputerowy (nie można go przedłużyć)
 • Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen: 5, +4, 4, +3, 3, 2.

– – – – – – – – – – – –

Regulamin egzaminu online (dla studentów kierunku lekarskiego – III rok)

 • Egzamin składa się z 40 pytań (20 pytań tekstowych i 20 z obrazami badań radiologicznych) z czterema odpowiedziami pojedynczego wyboru,
 • Strona z regulaminem jest wyświetlana kilkanaście minut przed terminem rozpoczęcia egzaminu.
 • W terminie oznaczonym jako początek egzaminu, wyświetlane są kolejne pytania.
 • Czas dla każdego pytania wynosi 60 sekund.
 • Pytania pokazują się w kolejności wybranej przez system komputerowy
 • Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.
 • Podczas zaliczenia należy udzielić odpowiedzi na każde pytanie – należy najpierw kliknąć na prawidłową odpowiedź a następnie na przycisk „ZAPISZ”; musi się to odbyć w czasie przeznaczonym na pytanie (w czasie 60 sekund).
 • Uwaga:  przypadku odświeżenia strony z danym pytaniem przez zdającego, kolejność odpowiedzi może ulec zmianie
 • Czas zaliczenia rozliczany jest po stronie serwera.
 • Uczelnia nie odpowiada za jakość połączenia internetowego z Państwa strony.
 • Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen: 5, +4, 4, +3, 3, 2.

Regulamin egzaminu online (dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego – III rok)

 • Egzamin składa się z 40 pytań (10 pytań tekstowych i 20 z obrazami badań radiologicznych) z czterema odpowiedziami pojedynczego wyboru, a także z 10 pytań dla których odpowiedzi należy wpisać samodzielnie; należy opisać zaznaczone lementy anatomicznie.
 • Strona z regulaminem jest wyświetlana kilkanaście minut przed terminem rozpoczęcia egzaminu.
 • W terminie oznaczonym jako początek egzaminu, wyświetlane są kolejne pytania.
 • Czas dla każdego pytania wynosi 60 sekund.
 • Pytania pokazują się w kolejności wybranej przez system komputerowy
 • Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.
 • Podczas zaliczenia należy udzielić odpowiedzi na każde pytanie – należy najpierw kliknąć na prawidłową odpowiedź a następnie na przycisk „ZAPISZ”; musi się to odbyć w czasie przeznaczonym na pytanie (w czasie 60 sekund).
 • Uwaga:  przypadku odświeżenia strony z danym pytaniem przez zdającego, kolejność odpowiedzi może ulec zmianie
 • Czas zaliczenia rozliczany jest po stronie serwera.
 • Uczelnia nie odpowiada za jakość połączenia internetowego z Państwa strony.
 • Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen: 5, +4, 4, +3, 3, 2.

Regulamin zaliczenia online (dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego – II rok)

 • Zaliczenie składa się z 20 pytań tekstowych z czterema odpowiedziami pojedynczego wyboru
 • Strona z regulaminem jest wyświetlana kilkanaście minut przed terminem rozpoczęcia zaliczenia.
 • W terminie oznaczonym jako początek zaliczenia, wyświetlane są kolejne pytania.
 • Czas dla każdego pytania wynosi 60 sekund.
 • Pytania pokazują się w kolejności wybranej przez system komputerowy
 • Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.
 • Podczas zaliczenia należy udzielić odpowiedzi na każde pytanie – należy najpierw kliknąć na prawidłową odpowiedź a następnie na przycisk „ZAPISZ”; musi się to odbyć w czasie przeznaczonym na pytanie (w czasie 60 sekund).
 • Uwaga:  przypadku odświeżenia strony z danym pytaniem przez zdającego, kolejność odpowiedzi może ulec zmianie
 • Czas zaliczenia rozliczany jest po stronie serwera.
 • Uczelnia nie odpowiada za jakość połączenia internetowego z Państwa strony
 • Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen: 5, +4, 4, +3, 3, 2.

Regulamin zaliczenia online (dla studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo)

 • Zaliczenie składa się z 10 pytań tekstowych z czterema odpowiedziami pojedynczego wyboru
 • Strona z regulaminem jest wyświetlana kilkanaście minut przed terminem rozpoczęcia zaliczenia.
 • W terminie oznaczonym jako początek zaliczenia, wyświetlane są kolejne pytania.
 • Czas dla każdego pytania wynosi 60 sekund.
 • Pytania pokazują się w kolejności wybranej przez system komputerowy
 • Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.
 • Podczas zaliczenia należy udzielić odpowiedzi na każde pytanie – należy najpierw kliknąć na prawidłową odpowiedź a następnie na przycisk „ZAPISZ”; musi się to odbyć w czasie przeznaczonym na pytanie (w czasie 60 sekund).
 • Uwaga:  przypadku odświeżenia strony z danym pytaniem przez zdającego, kolejność odpowiedzi może ulec zmianie
 • Czas zaliczenia rozliczany jest po stronie serwera.
 • Uczelnia nie odpowiada za jakość połączenia internetowego z Państwa strony
 • Warunkiem otrzymania otrzymania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen: 5, +4, 4, +3, 3, 2.

Zajęcia dowolne odbywają się dla studentów kierunku lekarskiego UJCM w określonym w planie studiów terminie. Zajęcia odbywają się w dwóch terminach godzinowych (grupa poranna, grupa popołudniowa). Studenci otrzymują do dyspozycji lekarską stację diagnostyczną z możliwością oglądania obrazów z badań diagnostyki obrazowej wraz z ich opisami.


Zgłoszenie na zajęcia dowolne winno odbywać się za pośrednictwem Internetu na adres radiologia@su.krakow.pl z podaniem imienia i nazwiska, roku studiów, nr grupy oraz proponowanego terminu zajęć. O przyjęciu na zajęcia oraz wyznaczeniu terminu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy trwają do czasu wyczerpania wolnych miejsc. Osoby wpisane na listę otrzymują stosowną informację i winny zarejestrować się w systemie USOS. Brak rejestracji jest równoznaczny z rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach. Rejestracja w USOS bez uprzedniego potwierdzenia z Katedry Radiologii nie jest ważna.